Dziś mamy: czwartek, 22 Lut 2018

Main Menu

 
Je?eli jeste? osob? pokrzywdzona przest?pstwem - pami?taj! Mo?esz otrzyma? bezp?atn? pomoc

Mo?e to by? przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztw rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna.

W ca?ej Polsce dzia?aj? podmioty - przede wszystkim organizacje pozarz?dowe, ktre uzyska?y dotacj? z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezp?atnej pomocy osobom pokrzywdzonym przest?pstwem.
Pami?taj! Je?li jeste? tak? osob? i potrzebujesz pomocy, zg?o? si? do takiego podmiotu.
Lista adresw wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazem dy?urw specjalistw, dost?pna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwo?ci www.ms.gov.pl w zak?adce Dzia?alno??/Pokrzywdzeni przest?pstwem oraz na stronie dla osb pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl