Dziś mamy: czwartek, 22 Lut 2018

Main Menu

 

Szko?a Podstawowa w Zespole Szk? Oglnokszta?c?cych im. Kazimierza Wielkiego w S?omnikach pod patronatem Czasu Dzieci, Paw?a Knafla - Burmistrza gminy S?omniki, Tomasza Cia?owicza Kierownika Referatu Organizacyjnego i Spraw Spo?ecznych, G?osu S?omnik i Stowarzyszenia Informatykw Polskich zaprosi?a uczniw szk? podstawowych do wzi?cia udzia?u w oglnopolskim konkursie na prezentacj? multimedialn? pt. ?wiadomy ucze? zdrowy doros?y.Pomys?odawcami konkursu by?y Monika Ma?kiewicz i Natasza ??czny.

Celem konkursu by?o popularyzowanie wiedzy na temat zdrowego i bezpiecznego stylu ?ycia w?rd uczniw szk? podstawowych.

Idea konkursu wpisa?a si? w podejmowane w szko?ach dzia?ania w ramach og?oszonego przez MEN ROKU BEZPIECZNEJ SZKO?Y.

Na konkurs nap?yn??y pi?kne prace z ca?ej Polski. Uczestnicy konkursu wykazali si? kreatywno?ci? i umiej?tno?ci? tworzenia prezentacji multimedialnych na naprawd? wysokim poziomie. Jury mia?o prawdziwy orzech do zgryzienia. Wszystkie prace by?y wspania?e, ale w konkursie nie mo?e by? niestety samych zwyci?zcw

Jurorzy zdecydowali si? przyzna? nagrody g?wne i wyr?nienia. Oto wyniki konkursu:

Nagrody g?wne:


I miejsce

Maja G?uchowska; Szko?a Podstawowa Nr 114 z oddzia?ami integracyjnymi im. J?drzeja Cierniaka w Warszawie


II miejsce

Maja Augustynowicz; Szko?a Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w S?omnikach

Franciszek ??czny; Szko?a Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w S?omnikach

III miejsce

Mi?osz Kalinowski; Zesp? Szk? Nr 2 Bratoszewice

Alicja Klimowicz; Szko?a Podstawowa Nr 114 z oddzia?ami integracyjnymi im. J?drzeja Cierniaka w Warszawie


Wyr?nienia:

Maciej Wybacz; Szko?a Podstawowa nr 30 im. Krla Kazimierza Wielkiego w Lublinie

Monika Cio?ek; Szko?a Podstawowa w Kozubowie

Justyna Ignaczewska; Szko?a Podstawowa Nr 114 z oddzia?ami integracyjnymi im. J?drzeja Cierniaka w Warszawie

Katarzyna Walczak; Szko?a Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w S?omnikach

Zwyci?zcom gratulujemy. Osoby nagrodzone otrzyma?y nagrody ksi??kowe ufundowane przez Gminn? Komisj? ds. Profilaktyki w S?omnikach.

Zapraszamy wszystkich do wzi?cia udzia?u w kolejnej edycji konkursu w nowym roku szkolnym!


Monika Ma?kiewicz, Natasza ??czny