Dziś mamy: czwartek, 22 Lut 2018

Main Menu

 
GKRPA
Wpisany przez Tomasz Cia?owicz   

Gminna Komisja Rozwi?zywania Problemw Alkoholowych w S?omnikach


Gminna Komisja Rozwi?zywania Problemw Alkoholowych w S?omnikach zosta?a powo?ana Zarz?dzeniem nr 5/2007 Burmistrza Gminy S?omniki z dnia 22 stycznia 2007roku, na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 pa?dziernika 1982 roku o wychowaniu w trze?wo?ci i przeciwdzia?aniu alkoholizmowi /tekst jednolity: Dz. U. z 2007 roku, Nr 70, poz. 473/.


Aktualny sk?ad Gminnej Komisji Rozwi?zywania Problemw Alkoholowych w S?omnikach po zmianach wprowadzonych Zarz?dzeniem nr 130/2008 Burmistrza Gminy S?omniki z dnia 29 wrze?nia 2008 roku:


Tomasz Cia?owicz przewodnicz?cy

Piotr Wasik zast?pc? przewodnicz?cego

El?bieta Grojec sekretarz


Cz?onkowie:

Aleksandra Jag?a

Ewa Warda-Kaszuba

Anna Chrzanowska


Zadania GKRPA

Do g?wnych zada? realizowanych przez Komisj? nale?y prowadzenie dzia?a? zwi?zanych z profilaktyk? i rozwi?zywaniem problemw alkoholowych, a w szczeglno?ci:


1. Zwi?kszanie dost?pno?ci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osb
uzale?nionych od alkoholu:

 • obs?uga punktu konsultacyjno-informacyjnego,
 • dostarczanie informacji o prowadzeniu profesjonalnej terapii,
 • motywowanie i kierowanie do leczenia,
 • kierowanie na leczenie odwykowe i zaj?cia terapeutyczne, itp.


2. Udzielanie rodzinom, w ktrych wyst?puje problemy alkoholowe, pomocy
psychospo?ecznej i prawnej, a w szczeglno?ci ochrony przed przemoc? w rodzinie:

 • zobowi?zanie do podj?cia leczenia odwykowego:
 • przyjmowanie zg?osze? o przypadkach nadu?ywania alkoholu z jednoczesnym wyst?powaniem przes?anek powoduj?cych rozk?ad ?ycia rodzinnego,
 • wzywanie na rozmow? osb, co do ktrych wp?yn??o zg?oszenie i pouczenie o konieczno?ci zaprzestania ww. dzia?a?,
 • kierowanie na badanie przez bieg?ego w celu wydania opinii w przedmiocie uzale?nienia od alkoholu,
 • przygotowywanie dokumentacji zwi?zanej z post?powaniem s?dowym,
 • niesienie pomocy cz?onkom rodzin z problemem alkoholowym,
 • udzia? w pracach Zespo?u Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdzia?ania Przemocy w Rodzinie


3. Prowadzenie profilaktycznej dzia?alno?ci informacyjnej i edukacyjnej, w szczeglno?ci
dla dzieci i m?odzie?y:

 • pomoc w zaopatrzeniu w materia?y edukacyjne i informacyjne dotycz?ce problematyki uzale?nie?,
 • wspieranie, organizowanie i prowadzenie dzia?a? trze?wo?ciowych,
 • wsp?organizowanie, konsultowanie zaj?? profilaktycznych, pomoc przy tworzeniu programw profilaktycznych.


4. Nadzr nad ograniczeniem dost?pno?ci alkoholu mi?dzy innymi poprzez organizacj?
szkole? instytucji, organizacji i osb fizycznych z zakresu ustawy o wychowaniu
w trze?wo?ci i przeciwdzia?aniu alkoholizmowi:

 • wydawanie opinii w sprawie wydania pozwolenia na sprzeda? napojw alkoholowych,
 • udzia? w kontrolach punktw sprzeda?y napojw alkoholowych,
 • organizowanie szkole? dla sprzedawcw napojw alkoholowych.


5. Wspomaganie dzia?alno?ci instytucji, stowarzysze? i osb fizycznych
s?u??cych rozwi?zywaniu problemw alkoholowych:

 • przyjmowanie wnioskw o ?rodki finansowe,
 • opracowywanie preliminarza wydatkw z Gminnego Funduszu Alkoholowego,
 • podzia? i zlecanie zada? wynikaj?cych z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemw Alkoholowych,
 • d??enie do stworzenia zintegrowanego systemu profilaktyki gminnej - wsp?praca z przedstawicielami w?adz samorz?dowych, instytucji i organizacji na terenie gminy.