Dziś mamy: środa, 18 Paź 2017
 
GKRPA
Wpisany przez Tomasz Ciałowicz   

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słomnikach


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słomnikach została powołana Zarządzeniem nr 5/2007 Burmistrza Gminy Słomniki z dnia 22 stycznia 2007roku, na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /tekst jednolity: Dz. U. z 2007 roku, Nr 70, poz. 473/.


Aktualny skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słomnikach po zmianach wprowadzonych Zarządzeniem nr 130/2008 Burmistrza Gminy Słomniki z dnia 29 września 2008 roku:


Tomasz Ciałowicz – przewodniczący

Piotr Wasik – zastępcą przewodniczącego

Elżbieta Grojec – sekretarz


Członkowie:

Aleksandra Jagła

Ewa Warda-Kaszuba

Anna Chrzanowska


Zadania GKRPA

Do głównych zadań realizowanych przez Komisję należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, a w szczególności:


1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu:

 • obsługa punktu konsultacyjno-informacyjnego,
 • dostarczanie informacji o prowadzeniu profesjonalnej terapii,
 • motywowanie i kierowanie do leczenia,
 • kierowanie na leczenie odwykowe i zajęcia terapeutyczne, itp.


2. Udzielanie rodzinom, w których występuje problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:

 • zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego:
 • przyjmowanie zgłoszeń o przypadkach nadużywania alkoholu z jednoczesnym występowaniem przesłanek powodujących rozkład życia rodzinnego,
 • wzywanie na rozmowę osób, co do których wpłynęło zgłoszenie i pouczenie o konieczności zaprzestania ww. działań,
 • kierowanie na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym,
 • niesienie pomocy członkom rodzin z problemem alkoholowym,
 • udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie


3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności
dla dzieci i młodzieży:

 • pomoc w zaopatrzeniu w materiały edukacyjne i informacyjne dotyczące problematyki uzależnień,
 • wspieranie, organizowanie i prowadzenie działań trzeźwościowych,
 • współorganizowanie, konsultowanie zajęć profilaktycznych, pomoc przy tworzeniu programów profilaktycznych.


4. Nadzór nad ograniczeniem dostępności alkoholu między innymi poprzez organizację
szkoleń instytucji, organizacji i osób fizycznych z zakresu ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

 • wydawanie opinii w sprawie wydania pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • udział w kontrolach punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
 • organizowanie szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych.


5. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych
służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych:

 • przyjmowanie wniosków o środki finansowe,
 • opracowywanie preliminarza wydatków z Gminnego Funduszu Alkoholowego,
 • podział i zlecanie zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • dążenie do stworzenia zintegrowanego systemu profilaktyki gminnej - współpraca z przedstawicielami władz samorządowych, instytucji i organizacji na terenie gminy.